• Projekt budowlany - strona tytułowa

  Projekt budowlany - strona tytułowa

 • Zawartość projektu budowlanego

  Zawartość projektu budowlanego

 • Inf. BIOZ frag

  Inf. BIOZ frag

 • PZT mapa

  PZT mapa

 • Architektura - opis frag 1

  Architektura - opis frag 1

 • Architektura - rzut parteru

  Architektura - rzut parteru

 • Architektura - rzut pietra

  Architektura - rzut pietra

 • Architektura - przekroj A-A

  Architektura - przekroj A-A

 • Architektura - elewacje

  Architektura - elewacje

 • Architektura - elewacje 2

  Architektura - elewacje 2

 • Konstrukcja - opis frag

  Konstrukcja - opis frag

 • Konstrukcja - obliczenia statyczne

  Konstrukcja - obliczenia statyczne

 • Konstrukcja - siły tnące schemat

  Konstrukcja - siły tnące schemat

 • Konstrukcja - rzut ław fundamentowych

  Konstrukcja - rzut ław fundamentowych

 • Konstrukcja - ławy fundamentowe rys. wykonawcze

  Konstrukcja - ławy fundamentowe rys. wykonawcze

 • Konstrukcja - schemat stropu nad parterem

  Konstrukcja - schemat stropu nad parterem

 • Konstrukcja - schemat stropu zbrojenie górne

  Konstrukcja - schemat stropu zbrojenie górne

 • Konstrukcja - nadproża rys. wykonawcze

  Konstrukcja - nadproża rys. wykonawcze

 • Konstrukcja - schody rys. wykonawczy

  Konstrukcja - schody rys. wykonawczy

 • Konstrukcja - więźba dachowa

  Konstrukcja - więźba dachowa

 • Instalacje sanitarne - opis tech. frag1

  Instalacje sanitarne - opis tech. frag1

 • Instalacje sanitarne - opis tech. frag2

  Instalacje sanitarne - opis tech. frag2

 • Instalacje sanitarne - opis tech. frag3

  Instalacje sanitarne - opis tech. frag3

 • Schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej - parter

  Schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej - parter

 • Schemat CO

  Schemat CO

 • Schemat kotłowni

  Schemat kotłowni

 • Charakterystyka energetyczna 1

  Charakterystyka energetyczna 1

 • Charakterystyka energetyczna 2

  Charakterystyka energetyczna 2

 • Charakterystyka energetyczna

  Charakterystyka energetyczna

 • Analiza porównawcza 1

  Analiza porównawcza 1

 • Analiza porównawcza 2

  Analiza porównawcza 2


Przykładowy projekt

 

Wykonujemy projekty indywidualne według państwa wytycznych, ale zgodnych ze sztuką budowlaną oraz parametrami (określonymi w wydanych warunkach zabudowy lub MPZP) ,a także „możliwościami ” techniczno-prawnymi terenu przyszłej inwestycji.

Projekt budowlany wykonujemy w 4 egzemplarzach zgodnie z:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ)z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669)
 2. Kolejną podstawą prawną do wykonania projektu budowlanego są wydane WARUNKI ZABUDOWY, lub wypis z MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- jeżeli taki został uchwalony na terenie przedmiotowej inwestycji). Oba akty prawne definiują charakterystyczne parametry naszej inwestycji;
  (rodzaj dachu, kąt połaci dachowych, długość elewacji frontowej, ilość kondygnacji, powierzchnię zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, przebieg linii zabudowy, typ budynku oraz wiele innych istotnych parametrów).
 3. Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Na przykładzie projektu budowanego nowego budynku mieszkalnego przedstawiamy gotową dokumentację.
Zawartość prezentowanego projektu

 1. Strona tytułowa

 2. Załączniki formalno-prawne

  • Uzgodnienie projektu zjazdu – uzgodnione z zarządcą danej drogi.
  • Uzgodnienie dotyczące sposobu odprowadzenia wód opadowych.
  • Uzgodnienie dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej części działki
 3. Oświadczenia, uprawnienia zespołu projektowego

 4. Informacja „BIOZ” (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia)

 5. Informacja „o o.o.o.b.” (o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego)

 6. P.Z.T. projekt zagospodarowania terenu

  • część opisowa
  • część graficzna
 7. Branża architektoniczna

  • część opisowa
  • część graficzna (rzuty kondygnacji, przekrój, elewacje)
 8. Branża konstrukcyjna

  • część opisowa
  • schematy i obliczenia statyczne
  • rysunki konstrukcyjne wykonawcze (dot. technologii monolitycznej- żelbetowej wylewanej)
 9. Branża sanitarna

  • część opisowa z obliczeniami
  • część graficzna
  • schemat instalacji C.O. na rzutach
  • schemat instalacji  wod.- kan. na rzutach
  • schemat kotłowni lub węzła cieplnego
 10. Charakterystyka  energetyczna

 11. Analiza porównawcza (sposobu ogrzewania)

 12. Branża elektryczna

  • część opisowa
  • obliczenia techniczne
  • schemat rozdzielni

Prezentowany projekt zawiera 125stron.