Projekt nowego budynku

Tok postępowania (nowy budynek)

 

I. Wstępna analiza przedprojektowa

 • zapoznanie się z Państwa oczekiwaniami, możliwościami techniczno-administracyjnymi terenu inwestycji.
 • wystąpienie o wydanie Warunków Zabudowy lub wypis z MPZP
 • wystąpienie o wydanie warunków technicznych poszczególnych mediów

II. Wykonanie koncepcji architektonicznej

 • Koncepcję architektoniczną wykonujemy po otrzymaniu warunków zabudowy lub wypisu z MPZP.
  Na tym etapie przedstawiamy Państwu wstępne rysunki, omawiamy układ pomieszczeń, wstępną wizję….
  Analizujemy aspekty ekonomiczne, ergonomiczne,
  ograniczenia (lub możliwości) techniczne i funkcjonalność.
  Po zatwierdzeniu i 100% akceptacji koncepcji architektonicznej przechodzimy do etapu III

III.  Wykonanie projektu budowlanego

 • Nasza koncepcja trafia do poszczególnych branż (konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej)
  Na tym etapie synchronizujemy przebieg poszczególnych instalacji, projektujemy wszystkie elementy konstrukcyjne.
  Wykonywana jest charakterystyka energetyczna budynku (dobór ocieplenia), a także analiza porównawcza.
  Na tym etapie uzgadniamy poszczególne wymagania administracyjne.

Zawartość projektu (nowy budynek)-zakres podstawowy

 1. Strona tytułowa (wykonana wg  prawa budowlanego)

 2. Załączniki formalno-prawne

 3. Oświadczenia, uprawnienia zespołu projektowego

 4. Informacja „BIOZ” (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia)

 5. Informacja „o o.o.o.b.” (o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego)

 6. P.Z.T. projekt zagospodarowania terenu

  • część opisowa
  • część graficzna
 7. Branża architektoniczna

  • cześć opisowa
  • cześć graficzna (rzuty kondygnacji, przekrój, elewacje)
 8. Branża konstrukcyjna

  • część opisowa
  • schematy i obliczenia statyczne
  • rysunki konstrukcyjne wykonawcze (dot. technologii monolitycznej- żelbetowej wylewanej)
  • rzut więźby dachowej
 9. Branża sanitarna

  • część opisowa z obliczeniami
  • część graficzna
  • schemat instalacji C.O. na rzutach
  • schemat instalacji  wod.- kan. na rzutach
  • schemat kotłowni lub węzła cieplnego
 10. Charakterystyka  energetyczna

 11. Analiza porównawcza (sposobu ogrzewania)

 12. Branża elektryczna

  • część opisowa
  • obliczenia techniczne
  • schemat rozdzielni

kalk22

Inne  załącznik i uzgodnienia, które mogą być wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę

 • Uzgodnienie projektu zjazdu  – uzgodnione z zarządcą danej drogi.
 • Uzgodnienie dotyczące sposobu odprowadzenia wód opadowych.
 • Uzgodnienie dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej części działki
 • Uzgodnienie z rzeczoznawcą z zakresu ochrony p poż. BHP i sanepidu
  (wymagane przy budynkach usługowych, wielorodzinnych, produkcyjnych itp.
 • Uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Jeżeli inwestycja dotyczy obiektu zabytkowego, lub jest zlokalizowana na terenie objętym strefą konserwatorską
 • Raport środowiskowy i/lub aparat wodno-prawny
  (dot. budynków, które mogą zanieczyścić środowisko
  np. warsztat samochodowy; zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi)
 • Badanie geotechniczne gruntu
 • Uzgodnienie ZUD – zespół uzgodnienia dokumentacji
  (organ administracyjno-techniczny danej gminy lub równorzędnej  jedn. adm.)

Mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawionego geodetę dostarcza inwestor.

Ze względu na procedury administracyjne należy rozpocząć inwestycję z kilku miesięcznym wyprzedzeniem (wydanie warunków zabudowy trwa nawet do 3 miesięcy)

Dodatkowo zawartość projektu na życzenie inwestora możemy rozszerzyć o:

 • uzgodnienie przyłącza wod.–kan. wraz z projektem technicznym
 • uzgodnienie przyłącza instalacji gazowej wraz z projektem wykonawczym
 • wykonanie wizualizacji
 • projekt wykonawczy (np. rysunki techniczne dot. elewacji, detali architektonicznych)
 • projekt aranżacji wnętrz