Projekt nadbudowy/rozbudowy istniejącego budynku

Tok postępowania (rozbudowa, przebudowa i nadbudowa)

I. Wstępna analiza przedprojektowa

 • zapoznanie się z Państwa oczekiwaniami, możliwościami techniczno-administracyjnymi terenu inwestycji oraz wstępnym stanem technicznym istniejącego budynku,
 • wystąpienie o wydanie Warunków Zabudowy lub wypis z MPZP,
 • wystąpienie o wydanie warunków technicznych poszczególnych mediów (jeżeli zachodzi konieczność zwiększenie ilości / przepustowości)

II. Czynności przedprojektowe

 • wykonanie inwentaryzacji przedmiotowego budynku (dokładne zwymiarowanie ),
 • wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku (analiza nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych) przez inżyniera konstruktora.

III.  Wykonanie koncepcji architektonicznej

 • Koncepcję architektoniczną wykonujemy po otrzymaniu warunków zabudowy lub wypisu z MPZP, a także na bazie inwentaryzacji oraz opinii konstruktora.
  Na tym etapie przedstawiamy Państwu wstępne rysunki, omawiamy układ
  pomieszczeń, wstępną wizję….
  Analizujemy aspekty ekonomiczne, ergonomiczne, ograniczenia (lub możliwości) techniczne oraz funkcjonalność.
  Po zatwierdzeniu i 100% akceptacji koncepcji architektonicznej przechodzimy do etapu IV

IV. Wykonanie projektu budowlanego

 • Nasza koncepcja trafia do poszczególnych branż:konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej.
  Na tym etapie synchronizujemy przebieg poszczególnych instalacji, projektujemy wszystkie elementy konstrukcyjne.
  Wykonywana jest charakterystyka energetyczna budynku (dobór ocieplenia), a także analiza porównawcza.
  Na tym etapie uzgadniamy poszczególne wymagania administracyjne. Wszystkie elementy istniejącej część budynku muszą być dostosowane do aktualnych przepisów technicznych (np. wymiary schodów, szerokości korytarzy itp.). Ponadto cały budynek (istniejąca część jak i nowoprojektowana) musi spełniać aktualne normy energetyczne.

Zawartość projektu rozbudowa przebudowa nadbudowa

 1. Strona tytułowa (wykonana wg  prawa budowlanego)

 2. Załączniki formalno-prawne

 3. Oświadczenia, uprawnienia zespołu projektowego

 4. Informacja „BIOZ” (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia)

 5. Informacja „o o.o.o.b.” (o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego)

 6. P.Z.T. projekt zagospodarowania terenu

  • część opisowa
  • część graficzna
 7. Branża architektoniczna

  • część opisowa
  • część graficzna (rzuty kondygnacji, przekrój, elewacje) wykonane na bazie własnej inwentaryzacji
 8. Ekspertyza o stanie technicznym budynku.

 9. Branża konstrukcyjna

  • część opisowa
  • schematy i obliczenia statyczne
  • rysunki konstrukcyjne wykonawcze (dot. technologii monolitycznej- żelbetowej wylewanej)
 10. Branża sanitarna

  • część opisowa z obliczeniami
  • część graficzna
  • schemat instalacji C.O. na rzutach
  • schemat instalacji  wod.- kan. na rzutach
  • schemat kotłowni lub węzła cieplnego
 11. Charakterystyka  energetyczna

 12. Analiza porównawcza (sposobu ogrzewania)

 13. Branża elektryczna

  • część opisowa
  • obliczenia techniczne
  • schemat rozdzielni

kalk22

Inne  załącznik i uzgodnienia, które mogą być wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę

 • Uzgodnienie projektu zjazdu  – uzgodnione z zarządcą danej drogi.
 • Uzgodnienie dotyczące sposobu odprowadzenia wód opadowych.
 • Uzgodnienie dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej części działki
 • Uzgodnienie z rzeczoznawcą z zakresu ochrony p poż. BHP i sanepidu
  (wymagane przy budynkach usługowych, wielorodzinnych, produkcyjnych itp.
 • Uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Jeżeli inwestycja dotyczy obiektu zabytkowego, lub jest zlokalizowana na terenie objętym strefą konserwatorską
 • Raport środowiskowy i/lub aparat wodno-prawny
  (dot. budynków, które mogą zanieczyścić środowisko
  np. warsztat samochodowy; zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi)
 • Badanie geotechniczne gruntu
 • Uzgodnienie ZUD – zespół uzgodnienia dokumentacji
  (organ administracyjno-techniczny danej gminy lub równorzędnej  jedn. adm.)

Mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawionego geodetę dostarcza inwestor.

 

Dodatkowo zawartość projektu na życzenie inwestora możemy rozszerzyć o:

 • uzgodnienie przyłącza wod.–kan. wraz z projektem technicznym
 • uzgodnienie przyłącza instalacji gazowej wraz z projektem wykonawczym
 • wykonanie wizualizacji
 • projekt wykonawczy (np. rysunki techniczne dot. elewacji, detali architektonicznych)
 • projekt aranżacji wnętrz